Generalforsamling 2015

Her følger beretningen fra generalforsamlingen:

Dagsorden for generalforsamling for Hjerte for Afrika den 21.03.2015

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Bestyrelsens beretninger

4)      Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Indkomne forslag

7)      Valg af bestyrelse og suppleanter (der er ingen på valg i år)

8)      Valg af revisor

9)      Evt.

 

1.      Valg af dirigent

Inge Marie og Per Ulrik er foreslået. Inge Marie vælges.

2.      Valg af referent

Helle Langdahl foreslået og accepteret

3.      Bestyrelsens beretninger v. formand Hans Jørgen og Bent og Vera

Formand Hans Jørgen lægger ud. Gennemgang af opstart af foreningen, formålet og lidt om de forskellige udfordringer vi har mødt indtil nu. En tak til Anne Rauff Larsen, Kirsten Birgitte Jensen og Ulla Fuusgaard.  Charlotte Billoir fra Folkekirkens Nødhjælp, udsendt til CAR. Takkede også Henning Klitgaard for hans økonomiske håndsrækning, som gjorde det muligt at finansiere Bent og Veras rejse til CAR. Helle for hendes gode referater og ikke mindst tak til Thorkild for hans store arbejde med hjemmeside, medlemslister og mere.

Formandens beretning er godkendt.

Dernæst en beretning ved Bent og Vera om CAR og deres rejse i efteråret 2014. Der bliver vist billeder fra turen. Målet med turen var at se hvordan landet ser ud og søge arbejdstilladelse fra regeringen. Vi får kontakt med Elyssé, gennem Evariste.  Han kender til at søge tilladelser og lign. hos regeringen, da han har arbejdet for FN. Det lykkedes Elyssé at få etableret kontakt til regeringen, så Bent og Vera fik foretræde for flere ministerier ved besøget. De blev sågar mødt af én fra regeringen i lufthavnen. Efter 3 dage i Bangui gik rejsen videre nordpå til provinshovedstaden Bouar sammen med Evariste, hvor de møder mange gode venner. Det har hele tiden været HfA´s tanke at centeret for vores arbejde skulle være placeret i Bouar, men de bygninger man har satset på er enten ødelagt eller taget i brug af FN og andre hjælpeorganisationer. På kraftig opfordring fra staben på SMI centeret i Bohong tager Bent, Vera og Evariste en dagstur der til. Under dette besøg bliver det tydeligt at der her i området er mere brug for HfA’s indsats, da der ikke er mange andre organisationer i området. Især her har ødelæggelserne været meget voldsomme.

Rejsens udfald blev en god kontakt til regeringen, der ser meget positivt på HFA’s ønske om at arbejde i landet og det nødvendige papirarbejde blev sat i gang.

Den 16 januar 2015 kom den glædelige meddelelse fra Elysee, at HFA havde fået autorisation fra regeringen til at arbejde frit i landet!

Bent fremviser planer over projektet. Der er mange udfordringer, men vi tror på at det kan lykkedes.

Spørgsmål: Hvordan er den politiske situation i landet? Hvornår kan man forvente at kunne rejse sikkert i landet? Svært at svare på. Stadig usikkert og uvist, men Bent og Vera har ikke følt sig usikre i landet, mens de var der. Situationen kan sagtens være en anden når projektet er så langt, at der skal volontører ud, hvilket skal vurderes til den tid.

Er projektet realistisk? Det er jo drømmen, men vi tager det vi får og projektet kan minimeres. Den 21 april har Bent og Vera en aftale med Folkekirkens Nødhjælp og Charlotte Billoir, som er i DK på det tidspunkt. Her håber HFA at få et samarbejde op at køre.

Er der planer om at engagere lokalbefolkningen? Ja, Bent og Vera har god erfaring med at starte lokale grupper op og se dem tage ansvar for deres område. Man har planer om at danne en lokal netværksgruppe, som man kan samarbejde med og derved opnå at lokalbefolkning vil føle ejerskab for projektet.

 

4.      Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget v. Bent

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Der blev fremlagt 2 budgetter:

1.      Budget for foreningens arbejde, herunder endnu en rejse til CAR med henblik på at uddybe kontakter og at finde og få tilladelse til bygge på et bestemt jordstykke.

2.      Selve projektet med bygninger og etablering af arbejdet med uddannelse af voksne og støtte til børn.

Spørgsmål om formål med støtte til familien Evariste blev besvaret med, at de lige nu studerer engelsk, så de er udrustet til at stå som lederpar for centeret, når det er færdigt.

Henning Klitgaard udtrykte skepsis over for det realistiske i at finde midler til næste fase (budget 1). Efter en drøftelse og præcisering, tilsluttede generalforsamlingen sig enstemmigt formuleringen, at foreningsbudgettet godkendes med det forbehold, at pengene kan rejses.

Det fremlagte budget for projektet (budget 2) forudsætter tilskud fra fonde og gaver for at projektet kan sættes i værk.

 

5.      Fastsættelse af kontingent

Forslag: 50 kr. fordi det gør det mere spiseligt for yngre medlemmer. Blå kors har fået mange medlemmer på den måde. Hvis det bliver godkendt vil det være gældende for nytegnende medlemmer. Forslaget blev godkendt.

6.      Indkomne forslag

Ingen

7.      Valg af bestyrelse og suppleanter

Der er ingen på valg i år jævnfør vedtægterne. Der er kommet nyt medlem af bestyrelsen Henning Klitgaard, da Philip Gates fratrådte midt i en periode.

Der er ingen suppleanter. Vil generalforsamlingen udpege en suppleant? Der er et medlem, der har indvilliget i at stille op som suppleant – Per Harslund. Kan forsamlingen gå ind for det? Det er godkendt med flertal.

8.      Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Sofie Timmermann Skindhøj, hun accepterer og det godkendes.

9.      Evt.

Intet at behandle.


Bestyrelsen!
Fra venstre:
Bent og Vera Skindhøj
Thorkild Houe Andersen
Hans Jørgen Jørgensen
Helle Langdahl
Henning Klitgaard