Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Hjerte for Afrika” (HfA)

Vedtaget på generalforsamlingen d 25.01.2014

KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED, IDEGRUNDLAG OG FORMÅL

 § 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er ”Hjerte for Afrika” og er hjemmehørende i Rebild Kommune, Kirketerpvej 70, 9541 Suldrup.

 § 2. Idegrundlag og formål

Stk.1.

Idegrundlag: Som hjælpeorganisation vil HfA, ud fra et kristent livssyn, støtte og medvirke til at børn, unge og voksne fra Den Centralafrikanske Republik (herefter nævnt: CAR), uanset religion og stammerelationer får mulighed for bedre livsvilkår.

 Stk. 2.

Foreningens formål er at hjælpe Det Centralafrikanske folk ved: 

  1. At give den lokale befolkning øget mulighed for uddannelse, oplysning og generel information for derved at fremme selvforståelse og respekt.
  2. At understøtte småindustri, det enkelte individ o.a. til større selvstændighed og bedre livsvilkår.
  3. At yde humanitær hjælp efter behov.

KAPITEL 2: OPTAGELSESBESTEMMELSER

§ 3. Optagelse

Stk. 1.

Alle, såvel enkeltpersoner som juridiske enheder, der er interesserede i at støtte arbejdet aktivt og/eller finansielt, kan optages i foreningen som medlemmer. Medlemsskabet er betinget af årligt kontingent betaling

§ 4. Ind- og udmeldelse

Stk. 1:

I foreningen ”Hjerte for Afrika” sker ind- og udmeldelse ved henvendelse til foreningens kontor med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og evt. cpr/SE nummer.

Stk. 2:

Kassereren opretholder en liste over foreningens medlemmer.

KAPITEL 3: OPBYGNING, ORGANISATION OG VALGBESTEMMELSER

§ 5. Opbygning, organisation og valgbestemmelse

Stk. 1. ”Hjerte for Afrika” ledes af en bestyrelse, der tilrettelægger og koordinerer foreningens aktiviteter.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 1 suppleant, der vælges på foreningens generalforsamling for en 4 -årig periode, dog ved stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Der vil således fremover afholdes valg til bestyrelsen hvert andet år. Afgående bestyrelsesmedlemmer vil kunne genvælges.

Stk.3.

Bestyrelsesmøder finder sted efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Tid og sted offentliggøres på hjemmesiden. Bestyrelsen holder åbne møder, alle kan deltage, dog er det kun bestyrelsens medlemmer der har stemmeret. Referat udfærdiges ved hvert møde og offentliggøres på hjemmesiden indenfor 14 dage. Bestyrelsen kan bestemme at en sag skal behandles for lukkede døre når dette findes nødvendigt eller ønskeligt pga. af sagens beskaffenhed.

Stk. 4.

Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift. Dog kan bestyrelsen udpege et forretningsudvalg/ledelse til at varetage den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte permanente eller ad hoc udvalg efter behov.

 Stk. 6.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår mellem 2 generalforsamlinger, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem indtil valg kan finde sted.

KAPITEL 4: MØDE- OG BESLUTNINGSBESTEMMELSER

§ 6. Møde- og beslutningsbestemmelser

Stk. 1.

Bestyrelsen kan indkalde til fællesmøder. Fællesmøderne er et forum, hvor medlemmerne af foreningen og andre interesserede mødes, og hvor der kan fremlægges nye idéer og initiativer til diskussion.

Stk. 2.

Generalforsamling afholdes i en weekend inden udgangen af april måned, og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle stemmeberettiget medlemmer. Tid og sted offentliggøres også på Hjemmesiden.

Stk. 3.

Alle registrerede medlemmer har ret til at fremsende forslag til generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Stk. 4.

Forslag til en kandidat til bestyrelsen er betinget af kandidatens skriftlige accept og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidaten skal tilslutte sig formål og idegrundlag og skal være medlem af foreningen.

Stk. 5.

På generalforsamlingen fremlægger formanden en mundtlig beretning for arbejdet det seneste år, samt visioner for det kommende år, og kassereren forelægger det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

Stk. 6.

Derudover forelægger kassereren et budget for det kommende år, ligesom der fremlægges forslag til det årlige kontingent for medlemskab.

Stk. 7.

Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder derfor, som minimum, følgende punkter:

– Valg af dirigent

– Valg af referent

– Bestyrelsens beretninger

– Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

– Fastsættelse af kontingent

– Indkomne forslag

– Valg af bestyrelse og suppleanter (iht. § 5 stk. 2)

– Valg af revisor

– Evt.

 

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller 25 % af de registrerede medlemmer ønsker det. Dette skal ske ved skriftlig begrundelse. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage efter ønske er modtaget. Generalforsamling skal afholdes inden 30 dage herefter.

Stk. 9.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Juridiske enheder har kun én stemme.

Stk. 10.

Afgørelse vedrørende indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal af tilstedeværende stemmeberettigede, under hensyntagen til bestemmelser i § 8 & 9. Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelser i sager der ikke er på dagsordenen og der kan ikke træffes afgørelser under evt. 

Stk. 11. Skriftligt referat fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside indenfor 14 dage.

 KAPITEL 5: FINANSIELLE BESTEMMELSER

§ 7. Finansielle bestemmelser

Stk. 1.

Der føres regnskab over indtægter og udgifter, og særskilt regnskab for de enkelte projekter. Foreningens regnskab består af driftsregnskab og status, og regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. 

Stk. 2.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi:

Udgifter til administration dækkes udelukkende af medlemmers kontingent. Overskydende kontingent overføres til projektpuljen.

Indkomne projektmidler/fondsmidler, puljemidler, private bidrag m.v. skal udelukkende benyttes til foreningens godkendte projekter.

Bidragydere må ikke stille betingelser, der ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og bestyrelse/generalforsamlingens beslutninger

Stk. 3.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4.

Foreningen hæfter alene ved sin formue

Stk. 5: Tegningsberettigede er to ud af følgende 3 personer: Formand, Næstformand eller Kasserer.

 

KAPITEL 6: REVISION AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING AF FORENINGEN

 § 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Forslag til ændringer af HfA’s vedtægter skal indsendes til bestyrelsen, der også selv kan foreslå vedtægtsændringer.

Stk. 2.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges på førstkommende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

§ 9: Opløsning af foreningen

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, og skal derefter bekræftes med et simpelt flertal på et efterfølgende, særligt indkaldt generalforsamling, som skal finde sted senest 4 uger derefter.

Stk. 2.

Såfremt HfA ikke ønsker eller ser sig i stand til at videreføre sit arbejde, tilfalder samtlige indsamlede midler og øvrige aktiver til en her i landet hjemmehørende organisation, som har en formålsparagraf lignende HfA. Ovenstående vedtægter er godkendt i sin helhed af generalforsamlingen og bevidnes hermed af nedenstående personer som udgør den nyvalgte bestyrelse. 

 Ovenstående vedtægter er godkendt i sin helhed af generalforsamlingen og bevidnes hermed af nedenstående personer som udgør den nyvalgte bestyrelse.

Hans Jørgen Jørgensen (formand)
Helle Langdahl (sekretær)
Thorkild Houe Andersen (bestyrelsesmedlem)
Philip Gates (kasserer)
Bent Skindhøj (næstformand)